รับสอน-คอร์สอบรม

Course / Tutorial Programming and Computer-Sci.

การเขียนโปรแกรม และ วิทยาการคอมพิวเตอร์

- รับสอนและติวสอบสำหรับนักเรียน-นักศึกษา หรือ ผู้สนใจทั่วไป

- รับปรึกษาโครงงาน / โปรเจค

สอนโดย พี่ต้า

โทร:
091 - 451 - 4919
Line: nartra
Facebook: TAmemo.com (msg)

Course / Tutorial Mathematics

รับสอนคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย

โดยนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์

สอนโดย พี่มุ

โทร:
085 - 113 - 6916
Line:muitsfriday

Tutorial Management & E-business

รับสอน วิชาสายธุรกิจการจัดการ และ ระบบธุรกรรมอิเล็กโทรนิกส์

- รับสอนและติวสอบสำหรับนักเรียน-นักศึกษา หรือ ผู้สนใจทั่วไป

- รับปรึกษาโครงงาน / โปรเจค

สอนโดย พี่แบงค์

โทร:
083 - 783 - 7888
Line:bank3b

Tutorial
English / Biology
& Translator

- เตรียมความพร้อมสำหรับสอบ TOEIC / IGCSE English (Second Language)

- รับสอน ภาษาอังกฤษ และ Biology ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับมหาวิทยาลัย

- รับแปลเอกสาร บทความ งานวิจัย ด้าน ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, พิษวิทยา, สิ่งแวดล้อม

สอนโดย พี่พลอย

โทร:
080 - 556 - 2694
Line: palalloy
Facebook: TOEIC by Ploy

คอร์สสอนการเขียนโปรแกรม และ ติวเตอร์วิชาด้านวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ by p'Ta

 • สอนโดยอดีตนักศึกษา ICT มหิดล เกียรตินิยมอันดับ2 มีประสบการณ์ สอน ติว และ ทำงานจริงตั้งแต่สมัยเรียน
 • โปรแกรมเมอร์มืออาชีพสาย Web & Mobile
 • ผู้เขียนชีทสรุป ชีทสรุปพี่ต้า

 • ระดับ basic
 • ระดับ intermediate
 • ระดับ advance
# คอร์ส / วิชา รายละเอียด ระยะเวลา
Project Solution & Adviser (ปรึกษาโครงงานและโปรเจค) ให้คำแนะนำและสอนการทำโปรเจควิชาต่างๆ (ไม่รับทำให้เลยโดยผู้เรียนไม่เข้าใจหรือไม่ได้ทำด้วยตัวเอง)
Basic Algorithm and Concept in Programming (คอร์สปรับพื้นฐาน) แนวคิดการเขียนโปรแกรมทั้งด้านทฤษฎีและทำงานจริง และ Problem Solving Techniques หลักการคิดเวลาเจอโจทย์ว่าควรแก้ปัญหาอย่างไร ไม่เน้นให้เขียวโค้ดแต่เน้นให้คิดหลักการได้และนำไปเขียนโค้ดต่อได้ด้วยตัวเอง
10 ครั้ง
Fundamentals of Programming เรียนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java, C/C++, C#, php, JavaScript, python ฯลฯ ตั้งแต่เริ่มต้น
15 ครั้ง
Object Oriented Programming เรียนหลักการเขียนโปรแกรมแบบวัตถุ (OOP) ตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงการเขียนโค้ด รวมถึงการจัดการและออกแบบคลาสในโปรเจค ด้วยภาษา Java หรือ C#
15 ครั้ง
Web Programming สอนเขียนเว็บ ออกแบบ แนวคิดการสร้างเว็บและหลักการทำงานทั้งหมดด้วย html5 css3 PHP JavaScript jQuery พร้อมวิธีติดต่อกับ Database MySQL และเนื้อหาเกี่ยวกับ Internet Technologies and Applications
20 ครั้ง
Android Programming สอนเขียนแอพพลิเคชั่นบนมือถือระบบปฏิบัติการ Android (Native Application with Java)
20 ครั้ง
Intro Digital System พื้นฐานโครงสร้างและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องอิเล็กโทรนิค
15 ครั้ง
Discrete Structures เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และตัวเลข
Data Structure and Algorithm โครงสร้างข้อมูล และวิชารับมือการข้อมูลประเภทต่างๆ ด้วยโครงสร้างยอดฮิตเช่น Array Linked-List Stack Queue Sorting Recursion Tree Graph
Database Design การออกแบบระบบและจัดการฐานข้อมูล
10 ครั้ง
Computer Organization and Architecture สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ พูดถึงเรื่องการออกแบบและระบบคอมพิวเตอร์ในเชิงฮาร์ดแวร์
Principles of Operating Systems ทฤษฎีระบบปฏิบัติการ
Parallel and Distributed Systems ทฤษฎีของการทำพาราเรลคอมพิวเตอร์, Cloud, Big Data, การเขียนโปรแกรมแบบพาราเรลด้วย MPI หรือ CUDA
15 ครั้ง
Principles of Compiler & Interpreter Design คอมไพเล่อร์ และ อินเตอร์พรีเตอร์, การพัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์, สอนการออกแบบภาษาคอมพิวเตอร์ใหม่, และโครงสร้างของการแปลงภาษาระดับสูงเป็น Assembly
20 ครั้ง
Digital Image Processing
10 ครั้ง

คอร์สสอนคณิตศาสตร์ by p'Mu

จบปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ไมเนอร์ศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

 • ระดับ basic
 • ระดับ intermediate
 • ระดับ advance
# คอร์ส / วิชา รายละเอียด ระยะเวลา
FOUNDATION OF MATHEMATICS (รากฐานคริตศาสตร์ หรือ เจนแมท) วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์ข้อความ หลักการอุปนัย กราฟ ภาคตัดกรวย อนุกรม
DISCRETE MATHEMATICS (ดิสครีท แมท) คณิตศาสตร์บนโดเมนจำนวนเต็ม เซ็ต เลขฐาน การนับเบื่องต้น ความสำพันธ์เวียนเกิดและฟังก์ชั่นก่อกำเนิด กราฟ บูลีนสวิตซ์ กรุป
CALCULUS 1 ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันต์ และการประยุกต์
CALCULUS 2 ลิมิต ทฤษฎีของโลปิตาล เทคนิกการหาค่าปริพันธ์ (เปลี่ยนตัวแปร บายพาส ตรีโกณ สามเหลี่ยม แยกส่วนย่อย) ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การลู่เข้าของอนุกรม ระบบเชิงขั้ว
CALCULUS 3 - กำลังเตรียมเนื้อหา
ELEMENTARY LOGIC AND SET THEORY (ลอจิก , เซตทีโอรี่) การพิสูจน์ข้อความ ตัวบ่งปริมาณ ทฤษฎีบทของเซ็ต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน
ABSTRACT ALGEBRA พีชคณิตนามอธรรม กรุป อาบีเลียนกรุป เซมิกรุป กรุปวัฏจักร ริง ฟีลด์
LINEAR ALGEBRA (ลิเนี่ย / มีเนื้อหาประยุกต์ให้ด้วยถ้าต้องการ) พีชคณิตเชิงเส้น พีชคณิตของเมทริกซ์ เมทริกซ์พิเศษต่างๆ การลดรูปของเกาซ์ ความเป็นอิสระเชิงเส้น การแก้ระบบสมการเชิงเส้น การแก้ระบบสมการเชิงอนุพัธ์ ค่าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ เมทริกซ์ทะแยงมุมได้ เวกเตอร์สเปซ
NUMERICAL ANALYSIS (นิวเมอ) การหาคำตอบของสมการด้วยวิธีปกติ การหาคำตบของสมการ1ตัวแปรด้วยวิธีเชิงตัวเลข สมการสองตัวแปร สมการหลายตัวแปร การประมาณค่าในช่วง การประมาณฟังก์ชัน แยกUL การหาคำตอบของระบบสมการ และระบบสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข
FUNCTION OF COMPLEX VARIABLES (คอมเพล็ก) พีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน รูปแบบเชิงขั้ว ความต่อเนื่อง ลิมิต ทฤษฎีบทของโคชี อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลวงปิด แอนนูลัส เรซิดิวส์ อนุกรมกำลัง การประยุกต์อินทิกรัลฟังก์ชันต่างๆ
PROBABILITY (ความน่าจะเป็น) ทฤษฎีความน่าจะเป็น การนับเบื่องต้น ฟังก์ชันความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การหาความน่าจะเป็นของฟังก์ชันแบบต่างๆ ค่าคาดหวัง โมเมนต์ โมเมนต์เจนเนอเรตติ้งฟังก์ชัน ฟังก์ชันของความน่าจะเป็นแบบต่างๆ ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มสองตัวแปร
GRAPH THEORY AND APPLICATIONS (ทฤษฎีกราฟ) - กำลังเตรียมเนื้อหา
ELEMENTARY COMPUTATIONAL THEORY , AUTOMETA (ออโต, ทฤษฎีการคำนวณ) เครื่องจักรสถานะจำกัด FA DFA NFA ทฤษฎีบทปั้มปิง Regular language , Context-free Gramma พุชดาวน์ออโตเมต้า ทัวริ่งแมชชีน
OPTIMIZATION TECHNIQUES (ออปติไม) เทคนิกการหาค่าเหมาะสุดด้วยวิธีดั้งเดิม การหาค่าเหมาะสุดด้วยวิธีเชิงตัวเลข การหาค่าเหมาะสุดของฟังก์ชันตัวแปรเดียว การหาค่าเหมาะสุดของฟังก์ชันสองตัวแปร การหาค่าเหมาะสุดแบบสมัยใหม่ ปัญญาประดิษธ์แบบกลุ่ม
DOCUMENT INDEXTING AND RETRIEVAL (IR) เทคนิกการทำ Search Engine, หลักกาตัดคำ คำหยุด รากคำ, การ index เอกสาร, พีชคณิตของเมทิกซ์เพื่อการค้นหาเอกสาร, ตัวอย่างประยุกต์, การเรียงลำดับเอกสาร (เนื่องจากวิชานี้มักมากับโปรเจค ดังนั้นจึงรับสอน ให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการทำ (ไม่รับทำให้))
MATHEMATICAL ANALYSIS (แมทอนา คณิตวิเคราะห์) การพิสูจน์แบบต่างๆ ทฤษฎีบทจำนวนเต็ม ทฤษฎีบทจำนวนจริง ค่าสัมบูรณ์ ทฤษฎีบทโทโพโลจี้ ทฤษฎีบทลำดับ ทฤษฎีบทความต่อเนื่อง ทฤษฎีบทลิมิต ค่าสูงสุด ตำสุด การลู่เข้า ทฤษฎีบทปรพันธ์แบบรีมันต์ ทฤษฎีบทปริพันธ์
MATHEMATICAL MODEL (แมทโมเดล) - กำลังเตรียมเนื้อหา
MATHEMATICAL FINANCE (ไฟแนนซ์ คณิตศาสตร์การเงิน) - มูลค่าเงินตามเวลา ลูกโซ่มาครอฟ มูลค่าหุ้น ตราสารอนุพันธ์ ฟิวเจอร์ ออฟชัน

ติวเตอร์วิชาด้านการบริหาร และ บิสซิเนส By p'bank

สอนโดยอดีตนักศึกษา ICT มหิดล
มีประสบการสอนจากการติวเพื่อนและรุ่นน้องมากมาย มีการยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ปัจจุบันทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจเอง

# คอร์ส / วิชา รายละเอียด
Digital Marketing การตลาดออนไลน์ในยุคดิจิตอล
Introduction to E-business Systems ความรู้ธุรกรรมทางด้านอิเล็กโทรนิกเบื้องต้น
Management Information Systems ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คือระบบที่รวมรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อนำมาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนในการทำงาน และการตัดสินใจต่างๆ
Computer and Business Ethics
IT Infrastructure Management
E-Customer Relationship Mangement
Production and Supply Chain Management
INFO. & Business Process Management

คอร์สสอนภาษาอังกฤษ ชีววิทยา และรับแปลเอกสาร by p'Ploy

โดยนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ และ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

# คอร์ส / วิชา ระดับชั้น รายละเอียด
ภาษาอังกฤษ / เลข / วิทยาศาสตร์ ประถม ติวเตอร์ สอนตามบทเรียนที่โรงเรียน / ติวเพิ่มเกรด / สอนการบ้าน / มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำมากมาย / เก็งข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ / ชีววิทยา มัธยมต้น - มัธยมปลาย ติวเตอร์ สอนตามบทเรียนที่โรงเรียน / ติวเพิ่มเกรด / สอนการบ้าน / มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำมากมาย / เก็งข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย ติวเตอร์ สอนตามบทเรียนที่โรงเรียน / ติวเพิ่มเกรด / สอนการบ้าน / มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำมากมาย / เก็งข้อสอบ
TOEIC มหาวิทยาลัย หรือ ผู้สนใจทั่วไป เตรียมสอบ TOEIC รับรองผลเกิน 650 คะแนน
IGCSE English (Second Language) มหาวิทยาลัย หรือ ผู้สนใจทั่วไป
รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย แปลเอกสาร / บทความ / งานวิจัย / เปเปอร์ทางวิทยาศาสตร์ ด้าน ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, พิษวิทยา, สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
8561 Total Views 2 Views Today

1 Response

 1. น.ส.เมธินี มูเราะ พูดว่า:

  ต้องการปรึกษาและสอนโปรแกรม visual basic ในการทำโปรเคจบ แต่ตอนนี้มีระบบฐานข้อมูลแล้วค่ะ ระบบเช่าคืนรถยนต์ค่ะ
  089-680-7424 วาค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *