Tagged: Fuji

[ทริป] Fuji@Yanamaka ~ ตามล่าถ่ายรูปฟูจิ ณ ทะเลสาบยามานากะ และพิกัดถ่ายรูป

บทความนี้เป็นบทความย่อยของทริปเที่ยวโตเกียวและภูมิภาคคันโต (กำลังเขียนอยู่นะ) แต่เนื่องจากเป้าหมายหล...